Actievoorwaarden Win een voetbaltafel

I. Algemeen    

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “WIN EEN VOETBALTAFEL” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland.
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s (verder te noemen: het “Merk”)
 4. Deze Actie loopt van woensdag 15 augustus 2018 00u00 tot en met zondag 30 september 2018, 23u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 1 maal een UEFA Champions league voetbaltafel (hierna de “Prijs”), ter waarde van 515 EUR, te winnen. De Actie is een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014).
 6. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
 • actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten
 • actieverpakkingen in de betreffende verkooppunten
 • websites en sociale media van de Organisator
 • de website www.lays.nl/spaarclub (verder te noemen de “Actiepagina”)

 

II. Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd staat uitsluitend open voor kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen en  eenmanszaken, gevestigd in België of in GH Luxemburg en voorzien van een KBO ondernemingsnummer (of in Luxemburg een RCS-nummer), die de beurs van de grossier bezoeken.
 2. Deelname is specifiek uitgesloten voor de volgende categoriën:
  1. (sub)grossiers;
  2. vending machines operatoren;
  3. supermarkten (geïntegreerd en niet-geïntegreerd)
  4. consumenten.
 3. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn onder alle omstandigheden uitgesloten van deelname. Deelname is tevens uitgesloten voor: (a) medewerkers van Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) een ieder die op eniger wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie en hun inwonende gezinsleden.
 4. Deelname aan de Wedstrijd is kosteloos.

 

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

 1. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
 • Minstens 15 actiedozen van de Lay’s Spaarclub te kopen
 • Naar de Wedstrijdpagina (www.lays.be/spaarclub) te surfen
 • Lid zijn of zich lid maken van de Lay’s Spaarclub
 • Minstens 15 actiecodes in te voeren bestaande uit 11 tekens bij de houdbaarheidsdatum
 • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina, onder meer
  • contactgegevens invoeren
  • persoonlijke code (beschikbaar op verpakkingsdoos) invoeren
 1. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.
 2. De winnaar(s) wordt/worden bepaald op basis van loting, gevolgd door een kennisvraag.
 3. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 4. De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een loting.

 

VI. Uitkering Prijs

 1. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op woensdag 31 oktober 2018, 23u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 2. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op donderdag 15 november 2018, 23u59
 3. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op  zondag 16 december 2018, 23u59 de Prijs ontvangen.
 4. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: levering.
 5. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze. 
 6. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 7. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 8. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 9. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

 

IV. Gedragsregels 

 1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 4. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom). 
 6. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

 

VII. Publicatie

 1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 2. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

IX. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Actiepagina indien aanwezig, volledig van toepassing (zie www.lays.nl/spaarclub).

X. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
 4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 6. In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

XI. Slotbepalingen

 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 3. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 6. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 7. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.
 8. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.

****