Actievoorwaarden

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

 

I. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Lay’s Spaarclub Actie OOH (Nederland)” (verder te noemen: “de Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (“Organisator”), gevestigd te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland.

 2. De Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Lay’s. De Actie loopt van 1 maart 2017 t/m 31 december 2018. De Organisator kan de Actie op ieder moment beëindigen en/of verlengen, mits dit 3 (drie) maanden voor de einddatum van de Actie bekend is gemaakt. De opzegging en/of verlenging zal de Organisator zo snel mogelijk op de Actie-website bekendmaken. Tevens streeft de Organisator er naar om zoveel mogelijk Deelnemers aan de Actie middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de verlenging en/of beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde verlenging en/of beëindiging.

 3. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.lays.nl/spaarclub (verder te noemen: “de Actiepagina”). Daarnaast zijn de actievoorwaarden altijd verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator via Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen.

 4. Het betreft een tijdelijke actie waarbij er punten kunnen worden gespaard bij de aankoop van een actiedoos Lay’s chips 20x40 gram, zie II.8 voor de deelnemende producten. Deze spaarpunten kunnen worden ingewisseld tegen Lay’s items.

 5. Deelnemers dienen het aankoopbewijs (factuur/kassabon e.a.) van de deelnemende producten te bewaren. Dit kan gecontroleerd worden wanneer een deelnemer een Lay’s item naar keuze heeft besteld.

II. Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor midden- en kleinbedrijven, verenigingen en eenmanszaken gevestigd in Nederland en voorzien van een KvK-nummer, die Lay’s chips in dozen kleinverpakkingen aankopen en deze kleinverpakkingen verkopen aan de eindconsument (bijv. café, kantine, sportclub, vereniging, ...).

 2. Deelname is specifiek uitgesloten voor de volgende categoriën:

  • (sub)grossiers;

  • vending machines operatoren;

  • winkels in de zogenaamde “at-home” kanalen (supermarktketens, onafhankelijke of franchise retail winkels, bordershops, speciaalzaken, enzovoort);

  • entiteiten die op jaarbasis meer dan 1500 dozen Lay’s chips kleinverpakking aankopen;

  • consumenten.

 3. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn onder alle omstandigheden uitgesloten van deelname. Deelname is tevens uitgesloten voor: (a) medewerkers van Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) een ieder die op eniger wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie en hun inwonende gezinsleden.

 4. Naast de aankoopverplichting is deelname aan de Actie kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).

 5. De deelnemende producten zijn de volgende:

  • Actiedoos Lay’s Naturel 20x40 gram

  • Actiedoos Lay’s Paprika 20x40 gram

  • Actiedoos Lay’s Cheese Onion 20x40 gram

 6. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van (i) onderhavige actievoorwaarden en (ii) de privacy statement en disclaimer als opgenomen op de Actiepagina.

III. Werking van de Actie

 1. De Deelnemer kan op de Actiepagina zijn Lay’s Spaarclub Account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord, een e-mailadres en gegevens van het verkooppunt (“Lay’s Spaarclub Account”). Enkel bij de bestelling van een of meerdere items, zal de Deelnemer ook zijn KVK-nummer moeten ingeven. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De Deelnemer kan zijn gegevens zelf beheren via het persoonlijke dashboard op de Actiepagina. Het Lay’s Spaarclub Account is verkooppunt-gebonden en kan niet worden overgedragen aan anderen. Tevens kan er niet in collectief verband worden gespaard voor de Lay’s Spaarpunten. Middels het aangemaakte Lay’s Spaarclub Account kan een Deelnemer sparen voor gave en unieke Lay’s items. Bij het plaatsen van een bestelling wordt vervolgens aan de deelnemer gevraagd om het adres en telefoonnummer van het verkooppunt op te geven. Dit om er voor te zorgen dat de bestelling zo correct mogelijk kan worden geplaatst.

 2. Op alle deelnemende Lay’s actiedozen is een unieke actiecode van 11 tekens, zowel letters als cijfers, vermeld. Deze unieke actiecodes staan bij de THT (Tenminste Houdbaar Tot) datum vermeld, achter op de doos. Wanneer een Deelnemer deze code op zijn persoonlijke Lay’s Spaarclub Account invoert, via de Actie-website, krijgt de Deelnemer eenmalig 1 spaarpunt op zijn/haar Lay’s Spaarclub Account bijgeschreven. Iedere code kan slechts één maal worden ingevoerd en leidt tot een verhoging van het saldo op het Lay’s Spaarclub Account.

 3. De Deelnemer kan, voor maximaal het aantal spaarpunten dat hij/zij op zijn/haar persoonlijke Lay’s Spaarclub Account heeft staan, sparen voor items aangeboden door de Organisator, zoals beschreven op de Actiepagina, die handig zijn voor zijn verkooppunt (hierna de “Lay’s items”). Een Deelnemer kan, indien er genoeg Spaarpunten zijn, een Lay’s item bestellen op de Actiepagina. De deelnemer kan maximaal 10 aantallen van hetzelfde Lay’s item bestellen binnen een termijn van 6 maanden.

 4. Organisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Lay’s items. Daarnaast onthoudt de Organisator welke Lay’s items de Deelnemer heeft besteld.

 5. Het aantal Spaarpunten horend bij het betreffende Lay’s item wordt in geval van een bestelling direct in spaarpunten van het tegoed op het persoonlijke Lay’s Spaarclub Account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.

 6. Deelnemers kunnen op verschillende wijzen, zoals via de Actiepagina, via hun PepsiCo vertegenwoordiger of via hun handlingpartner communiceren over de bestelde Lay’s items.

 7. Een Deelnemer kan het gewenste Lay’s item via de Actiepagina bestellen. De Organisator zal trachten de (algemene) (leverings)voorwaarden te respecteren. De Organisator zal trachten binnen de 2 weken te leveren, maar kan maximum oplopen tot 6 weken.

 8. Een Deelnemer “betaalt” het door hem of haar bestelde Lay’s item door automatische verrekening van het Lay’s Spaarclub tegoed op zijn of haar Lay’s Spaarclub Account.

 9. Indien het bestelde Lay’s item beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de bestelling. Indien het bestelde Lay’s item niet op voorraad en/of beschikbaar is, staat dit aangegeven op de Actiepagina. De mogelijkheid bestaat dat een product niet meer leverbaar is, aangezien Organisator op=op hanteert.

 10. Organisator behoudt zich het recht voor ter controle vragen te stellen over de verpakking en de aankoop, waarmee de werkelijke aankoop van de actiedoos wordt gecontroleerd.

 11. Onvolledig ingevulde inzendingen zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.

 12. De Lay’s items worden niet gewisseld of teruggenomen.

 13. Het sparen van de Spaarpunten is slechts mogelijk in de periode van 1 maart 2017, 0:00:00 uur tot en met 31 december 2018, 23.59.59 uur via de Actiepagina. Alle inzendingen ontvangen na 31 december 23.59.59 uur zijn uitgesloten van deelname aan de Actie en worden niet in behandeling genomen (zonder dat Organisator afbreuk doet van de 3 (drie) maandelijkse opzeg- en verleningstermijn mogelijkheid, zie artikel 2).

IV. Algemene gedragsregels.

 1. Indien een Deelnemer fraudeert, dan wel een poging doet te frauderen, daaronder mede te verstaan het kraken van de unieke code dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Lay’s Spaarpunten aan derden, is Organisator gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Lay’s Spaarclub-Account te blokkeren. Organisator is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.

 2. Het tegoed op het Lay’s Spaarclub Account is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. Organisator vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

 3. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken voor het uiten van politieke of religieuze ideeën.

 4. De uitingen en inzendingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn.

 5. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving, goede zeden of enig recht van derden en evenmin aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving, goede zeden of enig recht van derden.

 6. Inzendingen mogen Organisator, aan deze gelieerde ondernemingen en/of de merken Lay’s, Duyvis, Cheetos, Doritos, Pepsi, 7UP en Snack a Jacks (of enig ander merk van de PepsiCo-groep) op geen enkele wijze schaden.

 7. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Actiepagina’s plaatsen.

 8. Deelnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan hun deelname aan de Actie en hebben geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor hun inzendingen en/of deelname aan de Actie.

 9. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de Actie uit te sluiten en inzendingen van Actiepagina’s te (laten) verwijderen, indien deze naar het oordeel van Organisator in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.

V. Publicatie

 1. Organisator is gerechtigd inzendingen op de Actiepagina te verwijderen, in te korten of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst als beeldmateriaal.

 2. Indien deelnemers op verzoek van Organisator meewerken aan een promotionele activiteit in het kader van de Actie, is Organisator daarvoor geen vergoeding of andere vorm van compensatie verschuldigd aan de deelnemer of eventueel diens wettelijk vertegenwoordiger. Alle eventuele (promotie/publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van Organisator. Deelnemers geven toestemming dat er in het geval van een prijsuitreiking foto’s of video’s van de deelnemer gemaakt mogen worden en dat dit beeldmateriaal gebruikt mag worden door de Organisator.

VI. Persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 2. De persoonsgegevens van de Deelnemer worden bewaard tot 6 maanden na het beëindigen van deelname aan de Lay’s Spaarclub Actie. De Deelnemer kan, via het persoonlijke dashboard op de Actie-website, aangeven niet langer te willen deelnemen aan de Actie. Zes maanden na het beëindigen van deelname, bewaart de Organisator de koop- en bestelhistorie van de Lay’s items en eventuele andere gegevens enkel nog in anonieme vorm.

 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.

 4. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

 5. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

VII. Aansprakelijkheid:

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

 2. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computer hardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

 3. De Organisator is, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan haar zijde, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën, in de breedste zin, bij de Actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

 5. Organisator is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers bestelde en aan de Deelnemers geleverde Lay’s items en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Lay’s items (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan).

 

VIII. Overig:

 1. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers met een ongeldige of vervalste inzending te allen tijde uit te sluiten van deelname.

 2. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.

 3. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten. Onder vals spelen wordt mede verstaan, maar is daartoe niet beperkt, het automatisch genereren en insturen van antwoorden.

 4. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.

 5. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

 6. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding spelen voor rekening van andere deelnemers.

 7. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 8. Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 9. Niets uit of met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

 10. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde voor redelijke redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of verduidelijken gelet op de omstandigheden. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina worden geplaatst.

 11. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Organisator.

 12. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via PepsiCo Nederland B.V., Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen. o.v.v. “Lay’s Spaarclub Actie OOH”. Of bel in Nederland gratis naar 0800-7377426.

 13. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

 14. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.